Činnost firmy KSS Viktorie, s.r.o je rozdělena do tří hlavních pilířů, které se vzájemně doplňují a nebo mohou fungovat samostatně tak, aby jediným cílem byl spokojený investor.

Prvním pilřem je cílevědomě a plnohodnotně zastoupit investora před realizací, při realizaci a po realizaci rodinného domu, bytového domu nebo rekonstrukce. 

Druhým pilířem je zastoupit investora formou Technického dozoru nebo poradenstvím v oboru pozemních staveb.                          

Třetím pilířem je vybavit objekt nebo rodinný dům kompletním nábytkem na míru


První pilíř

1 - PŘEDREALIZAČNÍ ČINNOST

- zajištění projekčních prací - úzká spolupráce s projekční kanceláří

- realizace stavebního řízení pro povolení  staveb

- zajištění geodetických a geoměřických prací

- Realizace rozpočtových prací pro stanovení ceny k realizaci staveb nebo pro výběrová řízení 

2 - REALIZAČNÍ ČINNOST

- Realizace kompletní výstavby objektů nebo rodinných domů všech přidružených staveb

- Realizace kompletní rekonstrukce objektů nebo rodinných domů všech přidružených staveb

- Realizace zpevněných ploch, parkovacích ploch a komunikací včetně všech přidružených staveb

- Dokončit stavební řízení - kolaudací nebo povolením stavbu užívat

3 - POREALIZAČNÍ ČINNOST

- Facility managment

 • provoz, údržba a servis technologických zařízení - zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
 • záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
 • revize, odborné technické prohlídky - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
 • činnost PO a BOZP - kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
 • činnost údržby zahrad - celoroční  údržba zeleně 

Druhý pilíř

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (STAVEBNÍKA)l

Technický (stavební) dozor je dnes samozřejmostí a nutností, který Vás stavebníky ušetří před několika nezdary a neúspěchy, které Vás potkají během přípravy, realizace, předání stavby do užívání. Využívat služby a zkušenosti stavebního dozoru Vám ušetří čas a peníze, které můžete následně vhodně a účelně investovat do stavby, kterou realizujete. Je to proto jeden ze zásadních, nutných a samozřejmých rozhodnutí, které jsou předpokladem k úspěšně realizované investici

Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru, technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Často je jejich důležitost a potřeba vyžadována zákony (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon, zákon č.309/2006 Sb.(BOZP) a další). Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací. Špatně specifikovaný popis prací a rozsah díla a také nevhodně zvolený materiál. Až se přihlásí o slovo závady na domě, případné nemalé finanční a jiné sankce ze strany stavebních úřadů nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) bývá také pozdě. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž, než samotná stavba se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem.

Obvyklý rozsah a náplň práce TDI se během doby již zhruba ustálil a tak právnické a fyzické osoby, které zastupování objednatelům (investorům) nabízejí, uvádějí ve svých nabídkách hlavně tyto činnosti:

1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb

Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací sestává ze tří částí, kterými jsou:

 • kontrola souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení
 • kontrola souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení
 • kontrola souladu s dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky

Vlastní činnost TDI na stavbě bude obsahovat:

 • kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
 • přejímání zakrývaných konstrukcí
 • přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek

2. Kontrola časového průběhu prací

Základem této kontrolní činnosti je časový (kalendářní) plán provádění prací, který je přijat zhotovitelem stavby jako jeho smluvní závazek. K zajištění dobrého průběhu naplánovaných prací organizuje TDI kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.

3. Finanční kontrola

Při finanční kontrole spočívá úloha TDI:

 • v odsouhlasování a kontrole finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby
 • v odsouhlasování navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo

4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací

Technický dozor investora zastupuje stavebníka (investora) především při těchto nezbytných technicko-právních aktech

 • předání staveniště
 • organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby
 • organizování kolaudace provedené stavby

Třetí pilíř

KOMPLETNÍ STOLAŘSKÉ PRÁCE

Když už je objekt  postaven a připraven k využití či obývání, je jej potřeba vybvit. 

Proto dceřiná stolárna Nábytok Budatín se sídlem na Slovensku zajistí architektonický a technický návrh kuchyňských linek, vestavěných skříní a kompletního vybavení, zrealizuje výrobu a montáž tak, aby investor mohl objekt plně využívat.

Dalším úkolem stolárny je zajištění výroby a montáže při realizaci výstavby a to například dodávkou interiérových dveří a zárubní  vyrobených  na míru a na přání zakázníka, dále dřevěnými schodišti i třeba s kombinací jiných materiálu (např.. sklo, ocel) a veškerými dřevěnými pohledovými  prvky interiéru.